โครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา จังหวัดมุกดาหาร

0
455

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัดิการสังคม เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์

4.jpg 2.jpg 3.jpg