รายงานความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในองค์กร

[embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/ประกาศแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-ฯ-1.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf” download=”all”] [embeddoc url=”http://muangmuk.go.th/wp-content/uploads/2019/08/รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายใน.pdf” download=”all”]