ลงทะเบียนจองเพื่อฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ เคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนนาโปใหญ่ (วันที่ ๑)

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหารร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร รับลงทะเบียนจองเพื่อฉีดวัคซีน โควิด-๑๙ เคลื่อนที่ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนนาโปใหญ่

ประชุมเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548)

ประชุมเวทีประชาคมเพื่อทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(2548)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะโครงการ Smart City Summit 2021

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน Smart City Summit 2021 ภายใต้แนวคิดหลัก Livable & Resilient Model in Action for Thais ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม...
- Advertisement -