ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. สภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีวาระในการประชุมพิจารณาญัตติทั้งหมด ๓ เรื่อง คือ ญัตติขอรับความเห็นชอบการโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ และญัตติขอรับความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองมุกดาหาร (อพ.สธ. – ทม. มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลเมืองมุกดาหาร (อพ.สธ. - ทม. มุกดาหาร) ประจำปีงบประมาณ...

ประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร

๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนเสมามุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้นายวสุ กาญจนกุล รักษาการปลัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร นายวิทยา พันธุ์โคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณโรงเรียนทีโอเอวิทยา...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ล้มทับถนนและเคลื่อนย้ายออกจากผิวจราจร เนื่องจากพายุลมแรง เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน

๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่ล้มทับถนนและเคลื่อนย้ายออกจากผิวจราจร เนื่องจากพายุลมแรง เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน ณ บริเวณถนนสำราญชายโขงเหนือ หน้าร้านอาหารกู๊ดวิว

ร่วมกับกองช่าง พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย

๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานรักษาความสะอาด ร่วมกับกองช่าง พัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สะดวกปลอดภัยกับประชาชน ณ ชุมชนตาดแคน ๒ ซอยตาดแคน ๑๘

ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมาธิการ วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วุฒิสภา ณ...

รับมอบ ประกาศเกียรติคุณ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น”องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา๐๙.๐๐ น.เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ประกาศเกียรติคุณ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณืธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายงานสัตวแพทย์ ดำเนินการสำรวจและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสัตว์ปีกในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามโครงการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

ประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓
- Advertisement -