กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ และชุมชนคำภูเงิน

0
119

วันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนศรีมุกดาหาร ๑ และชุมชนคำภูเงิน เพื่อตรวจเยี่ยมและสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือต่อไป

574972_0.jpg 574882_0.jpg