โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ประจำปี ๒๕๖๗ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว และชุมชนดอนมุกดา

0
86

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร , หัวหน้าส่วนการบริหาร ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก และโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ พร้อมมอบแพมเพิส ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง LTC ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว และชุมชนดอนมุกดา

IMG_7850.jpg IMG_7842.jpg IMG_7782.jpg IMG_7745.jpg IMG_7886.jpg IMG_7926.jpg