โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนศรีประเสริฐ และชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

0
110

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหารเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก และโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ชุมชนสามัคคีธรรม ชุมชนศรีประเสริฐ และชุมชนศรีมุกดาหาร ๒

temp_cd11925b412feef9289b15d6581966d7f_5024756171411976788_181075170930298_0.jpg temp_cd11925b412feef9289b15d6581966d7f_5024756171411976788_181075171257642_0.jpg temp_cd11925b412feef9289b15d6581966d7f_5024756171411976788_181075170786860_0.jpg