เทศบาลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๗ ชุมชนโคกสุวรรณ นาโปใหญ่ นาโปน้อย ฯลฯ

0
138

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองมุกดาหาร ณ ชุมชนโคกสุวรรณ ชุมชนนาโปใหญ่ ชุมชนนาโปกลาง ชุมชนนาโปน้อย ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ชุมชนศรีมุกดาหาร๑ ชุมชนศรีพัฒนา๒ และชุมชนคำสายทอง

IMG_5768.jpg IMG_5808.jpg S__27713555.jpg LINE_ALBUM_2024.5.30_240530_146.jpg LINE_ALBUM_2024.5.30_240530_36.jpg LINE_ALBUM_2024.5.30_240530_7.jpg IMG_5706.jpg IMG_5746.jpg