งานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับ อสม. ชุมชน สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ชุมชนอรุณรังษีชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล

0
101

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๔๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับ อสม. ชุมชนอรุณรังษี สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ชุมชนอรุณรังษี และร่วมกับ อสม. อสม.ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล สำรวจแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายที่ชุมชนร่วมพัฒนาศรีมงคล

S__33374228_0.jpg S__33374237_0.jpg S__33374252_0.jpg