ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุพร้อมเตาเผาศพวัดป่าศิลาวิเวกชุมชนค่ายลูกเสือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)