การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
613

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้แก่ ศพด. เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ(๒๕๔๘) ,ศพด.วัดศรีบุญเรือง, ศพด.วัดคำบรรรพตมโนรมย์ และ ศพด.วัดคำสายทอง ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ดังนี้

  1. ประกาศ มาตรฐานการศึกษาของศพด.
  2. ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
  3. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  4. หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๗
  5. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
S__123035681_0.jpg S__123035674_0.jpg S__123035679_0.jpg