เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

0
2002

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล กองการศึกษา และกองสวัสดิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร

37969_0.jpg 37968_0.jpg 37970_0.jpg