ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

0
5081

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย ด.ต.วิเชียร พรมจันทร์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลกุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ที่ศึกษาดูงานตามโครงการเชิงปฏิบัติการครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องระชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓

เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะศึกษาดูงานเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโป-โคกสุวรรณ (๒๕๔๘)

IMG_5237.jpg IMG_5239.jpg IMG_5271.jpg IMG_5273.jpg IMG_5344.jpg IMG_5380.jpg IMG_5364.jpg IMG_5410.jpg