กองสาธารณสุขฯ ขับเคลื่อน “ธนาคารขยะ เทศบาลเมืองมุกดาหาร” ที่ชุมชนนาโปใหญ่

0
1656

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการดำเนินการ “ธนาคารขยะชุมชน เทศบาลเมืองมุกดาหาร” ตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร แนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการลดปริมาณขยะ โดยสามารถคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิลหรือไปขายเพื่อให้มีรายได้สู่ชุมชน และเกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ชุมชนนาโปใหญ่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

534085_0.jpg 534240_0.jpg 534243_0.jpg