กองสวัสดิการสังคม ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ชุมชนศรีมงคลเหนือ

0
4693

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสวัสดิการสังคม มอบหมายนักพัฒนาชุมชน พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชนศรีมงคลเหนือ เพื่อประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการประธานชุมชนศรีมงคลเหนือ

610908_0.jpg 610910_0.jpg 610912_0.jpg