โครงการสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
324