การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖

0
9305

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. การประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร ชั้น ๓

IMG_8227.jpg IMG_8226.jpg IMG_8267.jpg IMG_8281.jpg IMG_8258.jpg IMG_8237.jpg