ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

0
213

เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567