ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการยื่นข้อเสนอ สำหรับโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
503