โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.วัดบรรพตมโนรมย์

0
1724

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมุกดาหาร ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศาสนสถาน ผู้แทนด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าที่กองการศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองเด็กเล็ก เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพตมโนรมย์

นอกจาก ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำการจัดอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครอง และลูกหลานเด็กก่อนปฐมวัย เกี่ยวกับการดูแลและการป้องกันความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยด้านการสวมหมวกนิรภัย การป้องกันเด็กติดในรถยนต์ และการป้องกันเด็กจมน้ำ

S__23969827_0.jpg S__23969828_0.jpg S__23969826_0.jpg S__23969820_0.jpg 3729275_0.jpg