ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหารเรื่อง กำหนดรับซองยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร

0
426

เรื่อง กำหนดรับซองยื่นข้อเสนอราคาตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร