เทศบาลเมืองมุกดาหาร สร้างการเรียนรู้ด้านอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

0
16866

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยกองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมอบรมฝึกวิชาชีพ “การทำขนมจีบ+ซาลาเปา(หม่อน)” ตามโครงการ วิจัยพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์ เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคี เพื่อแก้ปัญหาความยากจน สร้างโอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส การเรียนรู้ด้านอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามบันทึก MOU ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองมุกดาหาร กับ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมีชุมชนเข้าร่วม ๓ ชุมชน ดังนี้ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว ชุมชนหลังศูนย์ราชการ และชุมชนดอนมุกดา ณ วัดศรีมงคลใต้ ชุมชนศรีมงคลยอดแก้ว

498237.jpg 498235.jpg 498239.jpg