ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

0
115