งานไฟฟ้า ทำการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ เหตุทั่วไปและจากสถานการณ์ฝนตกหนัก

0
17194

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีฯ สั่งการให้ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร และได้ดำเนินการแล้วเสร็จในพื้นที่ต่าง ๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ บริเวณถนนแก้วกินรี ซอยประชาร่วมใจ๒ ซอยประชาสัมพันธ์ ซอยเรือนจำ๑ ซอยวิทยาคุณ ซอยชาภูบาล๑ ถนนประชาสามัคคี ถนนสองนางสถิตย์ ซอยบริหารชนบท บริเวณรอบวัดศรีมงคลใต้ ด้านหลังวัดศรีบุญเรือง ถนนศรีบุญเรือง ซอยพึ่งตน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ บริเวณหน้าวัดศรีมงคลเหนือ ซอยตาดแคน๔ ซอยตาดแคน๘ ซอยร้อยวา๒ ซอยแสงอรุณ๑ ฯลฯ

2.119180.jpg 4.119185.jpg 3.S__13492238.jpg