การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

0
315

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และวัฒนธรรม กิจกรรมซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณ และสนับสนุนการดำเนินการโครงการ ร่วมกับปกครองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด หอการค้าจังหวัด และประธานกลุ่มเรารักตลาดอินโดจีน โดยมีนายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__23445667.jpg S__23445670.jpg S__23445672.jpg