กิจกรรม “วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖” – ฉีดวัคซีน ทำหมัน ฟรี

0
8808

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๖” ณ อาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอเมืองมุกดาหาร ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งาน เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประธานชุมชน อาสาสมัครสัตวแพทย์ชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีในวันนี้

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว การบริการผ่าตัด-ทำหมันถาวร และการขึ้นทะเบียนประชากร สุนัข-แมว ทั้งนี้ งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้บริการฟรี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารท่าเทียบเรือท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร

255842.jpg 255807.jpg 255810.jpg 255818.jpg 255836.jpg