ประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

0
11414

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ เทศบาลเมืองมุกดาหาร

S__22913050.jpg 4456.jpg S__22913051.jpg