เวทีเสวนาพัฒนาเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ มุกดาหาร เมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้

0
9577

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมเวทีเสวนาพัฒนาเมืองมุกดาหาร ครั้งที่ ๑ มุกดาหาร เมืองชายแดนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เมืองชายแดนแบบบูรณาการพหุภาคีเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมกรณีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร(SRA) ด้วยแนวคิด “คุยกันทั้งจังหวัด” ระยะที่ ๑ โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ ได้เสวนาในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาเมืองในมิติของเมืองมุกดาหาร” โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองมุกดาหาร ภาคสังคม ประธานชุมชุน ทั้ง ๓๔ ชุมชน และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช้างน้าว ชั้น ๓ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

S__22872121.jpg S__22872126.jpg S__22872127.jpg S__22872120.jpg S__22872123.jpg S__22872117.jpg