นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้ารับการพิจารณาหลังได้รับการเสนอชื่อเป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖”

0
217

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ และเข้ารับการพิจารณาในฐานะเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนภูมิภาค ประเภท แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในการพิจารณา ณ ห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

S__22855695.jpg S__22855700.jpg S__22855697.jpg