งานสัตวแพทย์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว

0
18228

วันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม๒ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยงานสัตวแพทย์ กองสธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวชุมชนต่าง ๆ โดยมีสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ดังนี้ ชุมชนดอนมุกดา ๔๒ ตัว ชุมชนเขามโนรมย์ ๔๑ ตัว และ ชุมชนหินเรือ ๑๔๒ ตัว

2.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4880260837207570513_387116932317792.jpg 3.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4880629716797567865_427008724156376.jpg 4.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4880629716797567865_427008723745334.jpg 5.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4880989408160872588_455480403404838.jpg 6.temp_c42eab6a43b1b6910d6391b3e72af977f_4880989408160872588_455480403497807.jpg