ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. โครงการจัดรูปที่ดิน กรมโยธา ชุมชนตาคแคน ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)