ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จ.นครนายก

0
11702

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และผู้แทนจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๗๐ คน ในการเข้าศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพนาหอยทองและชมรมผู้สูงอายุคำหอย-แก่นศิลานาลมโชย โดยมีการสาธิตการทำชาใบหม่อนและการทำธุงใยแมงมุม ทั้งนี้ มีกลุ่มอาชีพร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนคำหอย ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

2.447742.jpg 2.447750.jpg 447761.jpg 3.447752.jpg