รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลเมืองมุกดาหาร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

0
309