การประชุมใหญ่(สามัญ) ประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน ธกส.จังหวัดมุกดาหาร

0
9163

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่(สามัญ) ประจำปี ๒๕๖๖ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงิน ธกส.จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนมุกดาลัย

2.438022.jpg 438018.jpg