ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง ๔ แผ่นดิน อินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๖

0
230

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการจัดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง ๔ แผ่นดิน อินโดจีน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร หัวหน้าฝ่าย/งานเทศบาล ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมฝ่ายป้องกัน ชั้น ๔ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.S__22274193.jpg 3.S__22274199.jpg 4.S__22274198.jpg