ออกเยี่ยมตามโครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๖ (วันที่ ๒)

0
270

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชนจากกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่งาน LTC (Long Term Care) ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมร่วมมอบวัสดุโภชนาการแก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๘ ราย และมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปแก่ผู้ป่วยติดเตียงในระบบ LTC จำนวน ๕ ราย ตามแผนกำหนดการ โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังแบบบูรณาการเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๖

3.169647.jpg 2.169642.jpg