การประชุม “มหกรรมแก้จนคนเมืองมุก ” ครั้งที่ ๑

0
298

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุม “มหกรรมแก้จนคนเมืองมุก ” ครั้งที่ ๑ ภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการแบบร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและการกรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร” ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ

2.424783.jpg 3.424785.jpg 5.424780.jpg 6.424792.jpg 4.424787.jpg