ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

0
250

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ ดังนี้ ร้อยวาซอย ๓ ซอยคุ้มพล ซอยไกลสุริยะ ซอยบุญชาลี ซอยศรีลาวัฒน์ ซอยนิติรัฐ ซอยวิทยาคุณ ถนน วงศ์คำพา

2.103768.jpg 1.103758.jpg 4.103770.jpg