ประชุมประชาคม ถนนคนเดินตลาดอินโดจีน (มุกดาหาร) ณ ลานต้นโพธิ์ หน้าวัดศรีบุญเรือง

0
239

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนการ/งาน และพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชุมประชาคมในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ในหัวข้อเรื่อง “ถนนคนเดินตลาดอินโดจีน (มุกดาหาร)” ณ บริเวณลานต้นโพธิ์ หน้าวัดศรีบุญเรือง ถนนสำราญชายโขงใต้ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

โดยเทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้กำหนดกิจกรรม “ถนนคนเดินตลาดอินโดจีน (มุกดาหาร)” ณ บริเวณถนนริมโขง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

328842301_6059640100766505_2179230841902095474_n.jpg 328117283_561832349305640_8710328589723489807_n.jpg 328532859_874656230443512_7850629901612297927_n.jpg 327978475_1360262348141265_903806135078005_n.jpg 328576754_1591583801326822_1225938515492759002_n.jpg 328778213_716481243406768_350177883702004757_n.jpg