ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จัทนบุรี

0
164

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จัทนบุรี ที่มาศึกษาดูงานและฟังบรรยาสรุปเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในด้านการจัดเก็บรายได้ งานแผนที่ภาษีและการบริหารจัดการองค์กร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร

2.LINE_ALBUM_2023.1.26_230126_19.jpg LINE_ALBUM_2023.1.26_230126_3.jpg 4..LINE_ALBUM_2023.1.26_230126_14.jpg 2.LINE_ALBUM_2023.1.26_230126_7.jpg