ครงการอบรมประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

0
250

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ ด.ต. วิเชียร พรมจันทร์ รองนานยกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ วัดหลักสอง อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยมีปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมการพิธีเปิดครั้งนี้ โครงการอบรมคัดแยกขยะฯ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมชนบ้านโพนแดง) จ.นครพนม นำโดย นางศิริวัฒนา แสงภู่วงษ์ และคณะ ที่มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการขยะในครัวเรือนแบบครบวงจร และการใช้ประโยชน์จากขยะประเภทต่างๆ

3.1307028.jpg 5.1307021.jpg 2.1306962.jpg 1306784.jpg