พิธีมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

0
86

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทสมนตรีเมืองมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองมุกดาหาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยนางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนการงานเข้าร่วมพิธีในวันนี้ ซึ่งเงินสนับสนุนได้มอบให้กับหน่วยงาน ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชมรม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินโครงการด้านสาธารณสุขและการสร้างหลักประกันสุขภาพ

2a6856e3b3218b896.jpg 304062c2ea3bdf480.jpg 2-2.jpg 2-3.jpg 2-5.jpg 2-4.jpg 5bb9ec38bb8151826.jpg