การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

0
59

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา(๑๑๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

2a69a979580656910.jpg 2.1.jpg 3061e16466ec53967.jpg