ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

0
323

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๓ ( เดือน เมษายน พ.ศ. 256๕ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๕ )