ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร เขตเลือกตั้งที่ ๓ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

0
464