โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

0
361

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายให้ นางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนดจัดการอบรมในระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และมีครูและบุคลากรทางการศีกษาสังกัดเทศบาลฯเข้าร่วม จำนวน ๑๓๐ คน ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง)

5630C920-8C00-416A-B5F3-EF63FB9C91A2.jpg
4DEC34E5-0499-470E-896C-87073445274B.jpg
C6D06C9F-70A9-4618-BA1D-FD694330B31E.jpg
E2096B26-101D-471D-B1BF-0DCAEA14520D.jpg
A0F64632-9AF7-4901-9C47-5C8B51D09789.jpg
DA35DB55-040B-458A-A7C4-B0353D453C91.jpg
2177F232-9670-45A9-9206-D8950C694615.jpg
AC692C09-92E2-41C9-8147-CF08A38D23AF.jpg