ออกตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพตมโนรมย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง

0
382

๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมาย นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการ ออกตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบรรพตมโนรมย์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำสายทอง เพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ หลักสูตรสถานศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

S__105652309.jpg
S__105652311.jpg
S__105652312.jpg
S__105652316.jpg
S__105652317.jpg