พิธีมอบเงินให้แกนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙

0
90

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ และ นางพชรวรรณ จันทรสาขา รองนายกเทศมนตรี ในพิธีมอบเงินให้แกนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

3BC91CF4-DA3A-4624-8145-37953D4952B2.jpg
691B5187-7E44-4D1A-A5C0-071CB2CBFFFA.jpg
6DEBC32A-E905-4032-8C59-1CAD13EDDB86.jpg
2C7F69F2-2593-49A1-8DA6-ED9C7510B6EF.jpg
1EC44391-CD19-491B-B1E3-DA469DE1200A.jpg
EE248934-BBB8-459D-97DF-7C2EE4638828.jpg
7E7E258C-2A6B-4135-B05D-620E38769BA8.jpg
35061411-28DA-4E92-A9DC-B09FE5F81005.jpg
41C8F5D3-556A-418E-82F5-50D6D6F57252.jpg
0282B470-5F27-496A-8EA3-AD1F4CDAF9D9.jpg