ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร

0
85

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตอำเภอเมืองฯ ปลัด อปท.ในเขตอำเภอเมืองฯ ท้องถิ่นอำเภอเมืองฯ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ส่งโครงการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร กว่า ๑๖๐ โครงการ ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจารณาต่อไป

CDC5B7AA-7043-4BEF-B767-AF54B5BCE21F.jpg
5114CF72-CB0E-4CB9-B3DC-03F86111461E.jpg
ADEC112A-82E8-4358-A222-68A7EEEFC235.jpg
368A839A-DA2A-462F-8D53-72DC4319A91F.jpg
0B9B2C2B-654E-468D-858B-C6D3C1A9738D.jpg