ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ในการเตรียมการจัดกิจจกรรมเปิดเมืองจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด

0
217

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร มอบหมายนางมัลลิกา โภคสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี ประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร/ฝ่าย/งาน ในการเตรียมการจัดกิจจกรรมเปิดเมืองจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมบ้านสวย เมืองสะอาด ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ เทศบาลเมืองมุกดาหาร